SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.

Aftaleindgåelse – tilbud

1.1    Aftaler mellem DM-IT og en kunde (i det følgende kaldet kunden) indgås ved at DM-IT fremsender tilbud til kunden vedrørende det arbejde, som kunden ønsker udført. Tilbuddet er gældende i 14 dage fra tilbuddets fremsendelse til kunden. Når tilbuddet er accepteret af kunden, fremsendes ordrebekræftelse til kunden, hvori der henvises til nærværende salgs- og leveringsbetingelser og som kunden kvitterer at have modtaget ved underskrift på ordrebekræftelsen.

1.2    Såfremt kunden har indvendinger eller bemærkninger vedr. det i ordrebekræftelsen anførte, skal kunden straks og senest 3 dage efter modtagelse af ordrebekræftelsen ved e-mail eller skrivelse indleveret med indleveringsattest eller lignende meddele dette til DM-IT. I modsat fald anses det i ordrebekræftelsen anførte for aftalt mellem parterne. Kunden har herefter ingen fortrydelsesret og kunden er forpligtet til at modtage ydelsen, som den er aftalt, og betale fuldt ud herfor.

1.3    I ordrebekræftelsen vil arbejdet/projektet være beskrevet i videst muligt omfang, herunder de evt. faser arbejdet er opdelt i og som kræver tilbagemelding fra kunden, samt en beskrivelse af afregningsprincipperne for arbejdet – d.v.s. hvorvidt der er tale om fast pris eller arbejde, der udføres efter regning i henhold til medgået tidsforbrug.

1.4    Såfremt en fast pris er aftalt, skal dette fremgå af ordrebekræftelsen. Normalt vil DM-IT kræve 50% forudbetalt, forinden projektet påbegyndes.

1.5    Ved regningsarbejde anføres de til en hver tid gældende timesatser ligeledes på ordrebekræftelsen. Alle priser er ekskl. moms og levering. DM-IT er berettiget til at opkræve depositum ved regningsarbejde på et nærmere aftalt beløb, der skal kunne dække op til 50% af de beløb, som DM-IT overslagsmæssigt har vurderet prisen til ud fra anslået tidsforbrug til opgavens løsning.

Det understreges, at et sådan overslag på tidsforbrug som nævnt ovenfor ikke binder DM-IT i relation til endeligt anvendte tidsforbrug til opgavens løsning.

2.

Levering m.v.

2.2    I ordrebekræftelsen vil starttidspunkt for projektet/arbejdet være anført, ligesom der vil være anført en slutdato for projektet/arbejdets færdiggørelse.

2.2    Når ikke andet er udtrykkeligt aftalt, er de pågældende datoer at betragte som cirka angivelser og under alle omstændigheder alene gældende, såfremt DM-IT har modtaget eller modtager evt. oplysninger eller andet materiale fra kunden som forudsat i aftalen.

2.3    I det omfang materialet ikke modtages fra kunden, eller man ikke modtager de nødvendige oplysninger, udskydes leveringstiden tilsvarende.

2.4    Det er endvidere en forudsætning, at kunden snarest og senest 3 arbejdsdage efter fremsendelse af en forespørgsel fra DM-IT til kunden giver en tilbagemelding herpå, idet dette vil være nødvendigt for gennemførelse af projektet/arbejdet.

2.5    Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering af produktet, bestemmer DM-IT leveringstidspunktet.

2.6.   DM-IT er endvidere berettiget til tidsfristforlængelse af leveringstidspunktet i tilfælde af udefra kommende begivenheder, som DM-IT ikke på nogen måde har indvirkning på, herunder f.eks. Covid-19 epidemi og andre epidemier, der bevirker, at i perioder fra DM-ITs side er ude at stand til at udføre arbejdet grundet sygemeldinger.

3.

Betaling

3.1    Betaling skal ske enten på den dato, der på tilbuddet, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag. Ellers betales kontant ved levering. Der påløber rente fra forfaldsdagen. Morarentesatsen udgør 1,5% pr. påbegyndt måned.

Herudover er DM-IT berettiget til at opkræve rykkergebyr for hver rykker, der fremsendes. Rykkergebyret udgør kr. 100,- for hver rykkerskrivelse, dog kan rykkergebyr maks. udgøre i alt kr. 300,- svarende til 3 rykkerskrivelser.

3.2    På DM-ITs anmodning er kunden til en hver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling, hvilket i så fald vil fremgå af ordrebekræftelsen, eller indbetale depositum efter nærmere aftale. Se herunder bl.a. også under pkt. 1.5.

4.

Ophavsret m.v.

4.1    Kunden indestår selv for ophavsrettigheder vedr. materiale, der af kunden leveres til DM-IT til brug for projektet og friholder DM-IT for et hvert krav desangående.

4.2    I forbindelse med overdragelse af projektet/det udførte arbejde overdrager DM-IT alle immaterielle rettigheder til materialet, herunder kildekode, fotografier, grafik og tekstmateriale til kunden, i det omfang DM-IT ikke er forhindret heri som følge af 3. mands immaterielle rettigheder. Endelig overdragelse af projekt eller det endeligt udførte arbejde finder først sted i relation til overgivelse af rettigheder til materiale, kildekode m.v., når kunden har betalt DM-IT i henhold til endelig fakturering. Se i øvrigt herunder pkt. 8.

4.3    Kunden har således til at bruge projektet og et hvert af dets elementer på såvel internettet som andre medier. Kunden har tillige ret til at foretage tilretninger af projektet men har ikke ret til på grundlag af projektet at udvikle andre selvstændige projekter, og har ej heller uden udtrykkelig aftale herom ret til at overdrage projektet eller dele heraf til andre. 

4.4    Overdragelsen af immaterielle rettigheder til kunden medfører ikke indskrænkninger i DM-ITs ret til efterfølgende i forbindelse med andre projekter evt. også for andre kunder at gøre brug af hele eller dele af det til brug for projektet udviklede kildemateriale.

5.

Fortrolighed

5.1    DM-IT forpligter sig til at hemmeligholde en hver oplysning om kundens forretningskoncept og forretningsforbindelser og øvrige oplysninger af kommerciel eller strategisk karakter, som DM-IT i forbindelse med udarbejdelse af projektet er kommet i besiddelse af.

5.2    Den nævnte hemmeligholdelsespligt er dog ikke til hinder for, at DM-IT i fremtiden udarbejder projekter for kunder i samme eller relaterede brancher, eller at DM-IT anvender produktets idegrundlag, funktionalitet eller design uden kundens samtykke, dog med respekt af kundens rettigheder i medfør af relevant immaterielretlig lovgivning.

6.

Mangler

6.1    DM-IT har intet ansvar for fejl, som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

6.2    Forud for levering foretages en test af produktet med det formål at gennemføre produktets funktionalitet i henhold til det aftalte.

6.3    Der aftales evt. tilretninger, der skal foretages for færdiggørelse af projektet. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde nogen faktureret ydelse i henhold til den indgåede aftale som følge af forsinkelse eller nødvendige tilretninger konstateret i forbindelse med afleveringsforretningen.

6.4    Evt. mangelsindsigelser fra kunden kan kun gøres gældende, hvis det meddeles DM-IT ved anbefalet skrivelse eller pr. e-mail snarest efter og ikke senere end 14 dage efter at kunden har kunnet konstatere manglen. Kunden skal nøje specificere, hvori kunden mener manglen består.

Der er alene tale om mangler, som kunden kan påberåbe sig i tilfælde, hvor det produkt,  DM-IT har leveret, ikke opfylder kravspecifikationerne. DM-IT har til enhver tid ret til udbedring af eventuelle anerkendte mangler. En sådan udbedring skal finde sted indenfor rimelig tid.

6.5    Kunden har i tilfælde af at der konstateres mangler ret til at kræve manglen afhjulpet indenfor rimelig frist. Sker dette ikke kan kunden kræve erstatning. Kundens erstatningskrav kan dog aldrig blive større end det af kunden betalte beløb til DM-IT. Følgeomkostninger erstattes således ikke.

6.6.   DM-IT er ikke ansvarlig for gener og fejl der kan opstå på det af DM-IT leverede til kunden, såfremt sådanne gener og fejl alene er forårsaget af forhold, der vedrører fejl i software eller tilføjelser af nyt software fra DM-ITs CMS-udbyder, eller såfremt der opstår fejl eller gener forårsaget af nedbrud eller fejl hos CMS-udbyderen.

DM-IT er ej heller på noget tidspunkt ansvarlig for kundens anvendelse af programmet, herunder såfremt kunden tilføjer nyt software eller på anden måde foretager handlinger, der påvirker funktionen af produktet på en sådan måde, at dette ikke længere fungerer i overensstemmelse med det aftalte. Kunden er således alene ansvarlig for sine egne handlinger desangående.

7.

Serviceaftaler m.v.

7.1    Såfremt kunden ønsker indgået en aftale vedr. service, support m.v., indgås særskilt aftale herom med kunden på særskilt aftalte vilkår.  Som udgangspunkt betales for sådanne aftaler enten med en fast månedlig ydelse eller i henhold til tidsforbrug.

8.

Ejendomsforbehold

8.1    DM-IT har ejendomsretten til det leverede produkt indtil det tidspunkt, hvor kunden har betalt de fakturerede ydelser med evt. tillæg af renter og omkostninger samt evt. udgifter vedr. det solgte, som måtte være afholdt af DM-IT på kundens vegne.

9.

Tvister

9.1    I tilfælde af uenighed mellem parterne er det aftalt at en sådan uenighed i første omgang skal forsøges løst gennem forhandling evt. mediation. Såfremt uenigheden ikke er løst ved forhandling/mediation senest 1 måned efter tvistens opståelse, er en hver af parterne berettiget til at indbringe sagen for domstolen. En hver tvist vil herefter blive behandlet af Byretten i Århus.   

Revideret den 18. januar 2022.